Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Hà Đô 23 tiền thân là Công ty Cổ phần Hà Đô 2 được thành lập năm 2005 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 04/05/2005 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp xây dựng 2 với Trung tâm thiết bị công nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô- BQP.

Công trình thi công

Các công trình công ty thực hiện trong những năm qua đều được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, an toàn và đặc biệt là chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật.

Tin tức

Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017
12 1/2017

Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

<div style="font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify;"><b>Ng&agrave;y 6/1/2017, tại H&agrave; Nội, Bộ X&acirc;y dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ng&agrave;nh X&acirc;y dựng. Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trịnh Đ&igrave;nh Dũng đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị.&nbsp;</b></p> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div>