Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Hà Đô 23 tiền thân là Công ty Cổ phần Hà Đô 2 được thành lập năm 2005 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 04/05/2005 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp xây dựng 2 với Trung tâm thiết  bị công nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô- BQP. Tháng 4/2012 sáp nhập Công ty Cổ phần Hà Đô 3 vào công ty và đổi tên thành Công ty Cổ phần Hà Đô 23. Đăng ký kinh doanh số 0103007601 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/05/2005, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 6 số 0101657514 cấp ngày 19/06/2012.

Công trình thi công

Thư viện ảnh

Đối tác