GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

27/03/2018
CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 GẶP MẶT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT 2018

CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 GẶP MẶT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT 2018

22/02/2018
CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 TẶNG QUÀ TẾT HỘ NGHÈO HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANg

CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 TẶNG QUÀ TẾT HỘ NGHÈO HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANg

06/02/2018
THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

24/01/2018
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

15/01/2018
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH BẮC GIANG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH BẮC GIANG

08/12/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23 GẶP MẶT NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23 GẶP MẶT NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

13/10/2017
LỄ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23

LỄ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23

20/09/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

15/09/2017
LỄ KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (25/5/2005-25/5/2017)

LỄ KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (25/5/2005-25/5/2017)

26/05/2017