LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

06/05/2019
GẶP MẶT KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (18/4/1996-18/4/2019)

GẶP MẶT KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (18/4/1996-18/4/2019)

19/04/2019
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

12/04/2019
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

05/04/2019
GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

28/03/2019
LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC GIANG

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC GIANG

26/02/2019
GẶP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI - 2019

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI - 2019

12/02/2019
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

18/01/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 12)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 12)

18/12/2018
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

18/12/2018