CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 08/5/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 tại tầng 7, tòa nhà Hà Đô North Building - 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại đại hội, các cổ đông đã được thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát. Đại hội cũng nhận được sự nhất trí cao của cổ đông về các nội dung tờ trình...

Đại hội đã tín nhiệm và nhất trí bầu các ông/bà trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

Hội đồng Quản trị gồm có 03 thành viên:

  1. Ông Đỗ Văn Bình
  2. Ông Trần Thanh Tùng
  3. Ông Nguyễn Văn Thuận

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
  2. Ông Nguyễn Thành Nam
  3. Bà Vũ Quý Ngọc

Với nhận định, năm 2020 là năm có tiền đề tốt do việc chuyển tiếp từ năm 2019 chuyển sang, Công ty sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cao công tác quản lý, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm cho năm 2021 và các năm tiếp theo, nâng cao chất lượng tổ chức công trường, phát triển mang tính ổn định, bền vững. Đồng thời Công ty nâng cao tính kiểm soát hiệu quả và quản trị rủi ro để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025