Hội đồng quản trị, Ban điều hành

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ gồm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Ông Nguyễn Trọng Thông

1953

Chủ tịch HĐQT

02

Ông Chế Đình Tương

1971

Phó Chủ tịch HĐQT

03

Ông Đỗ Văn Bình

1956

Ủy viên HĐQT

04  Ông Trần Thanh Tùng 1973

Ủy viên HĐQT

 

2. BAN ĐIỀU HÀNH gồm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Ông Trần Thanh Tùng

1973

Tổng Giám đốc

02

Ông Đỗ Văn Bình

1956

Phó Tổng Giám đốc

03

Ông Nguyễn Văn Thuận

1974

Phó Tổng Giám đốc