Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ gồm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Ông ĐỖ VĂN BÌNH

1956

Chủ tịch HĐQT

02

Ông TRẦN THANH TÙNG

1973

Phó Chủ tịch HĐQT

03  Ông CHẾ ĐÌNH TƯƠNG 1971

Ủy viên HĐQT

04

Ông NGUYỄN VĂN THUẬN 1974 Ủy viên HĐQT

 

2. BAN ĐIỀU HÀNH gồm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Ông TRẦN THANH TÙNG

1973

Tổng Giám đốc

02

Ông NGUYỄN VĂN THUẬN

1974

Phó Tổng Giám đốc

03

Ông PHẠM VIỆT THẮNG 1975 Phó Tổng Giám đốc