Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ gồm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Ông ĐỖ VĂN BÌNH

1956

Chủ tịch

02

Ông TRẦN THANH TÙNG

1973

Phó Chủ tịch

03

Ông NGUYỄN VĂN THUẬN

1974

Ủy viên

2. BAN ĐIỀU HÀNH gồm:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Ông TRẦN THANH TÙNG

1973

Tổng Giám đốc

02

Ông NGUYỄN VĂN THUẬN

1974

Phó Tổng Giám đốc

03

Ông TRẦN VĂN BÌNH

1982

Phó Tổng Giám đốc