Định hướng phát triển

1. Mục tiêu chiến lược:

2. Nguyên tắc định hướng:

- Kinh doanh trên cơ sở mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

- Sự hài lòng của khách hàng là sứ mệnh của Công ty.

- Quan hệ hợp tác với tất cả các bạn hàng trên mọi lĩnh vực.

- Nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Công ty cổ phần Hà Đô 23.

- Mỗi cá nhân trong Công ty là một thành viên trong ngôi nhà chung Hà Đô 23 nhằm “Dựng xây mơ ước” và thực hiện mơ ước cho tất cả các khách hàng.

- Xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp.