Ban kiểm soát

1. BAN KIỂM SOÁT gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng ban

02

Ông Phạm Trọng Khiêm

Thành viên

03

Bà Chử Thị Lan

Thành Viên