Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY

Trưởng ban

02

Bà VŨ QUÝ NGỌC

Thành viên

03

Ông NGUYỄN THÀNH NAM

Thành Viên