ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 12/4/2019, Công ty Cổ phần Hà Đô 23 tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 tại Trụ sở chính Tòa nhà Hado North Building - 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tới dự đại hội, có các ông trong Hội đồng Quản trị: Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty; Ông Chế Đình Tương - Ủy viên Hội đồng Quản trị cùng các Quý Cổ đông công ty.

Tại đại hội, ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, năm 2019 Công ty sẽ tiến hành xây dựng mô hình quản lý chuẩn cho các Ban Chỉ huy công trình và tăng cường tính chuyên nghiệp của các phòng chức năng, nâng cao trình độ hiểu biết về phát lý và chuyên môn cho từng cán bộ nhân viên. Triệt để áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đồng thời vận dụng quy chế khen thưởng đã ban hành để khích lệ, động viên kịp thời cho CBCNV có thành tích cống hiến.

Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

Cổ đông tham dự 100% biểu quyết nhất trí bổ sung thêm Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty vào Hội đồng Quản trị và bầu ra Ban Kiểm soát mới gồm có 3 thành viên: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bà Vũ Quý Ngọc và ông Nguyễn Thành Nam.

Một số hình ảnh của Đại hội:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23

   

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY