ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 12/4/2021, tại Hội trường Tòa nhà Hado North Building - 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Hà Đô 23 đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021. 

Tới dự Đại Hội, có các ông trong Hội đồng Quản trị: Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; cùng các Quý Cổ đông của Công ty.

Trong báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh kế hoạch đặt ra trong năm 2021:

- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức trên công trường

- Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng

- Áp dụng phần mềm Faceworks phục vụ công tác quản lý điều hành.

- Đề xuất cổ phần hóa các Xí nghiệp thành các Công ty con nhằm phát huy tính chủ động cho các đơn vị

- Tìm kiếm những dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT. Trình Đại hội báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

Một số hình ảnh của Đại hội:

(Ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

(Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hà Đô 23 tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) 

(100% cổ đông đồng ý với báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hà Đô 23 tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)