LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, để kiện toàn và bổ sung nhân sự các vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực quản lý của các đơn vị trực thuộc và phòng chức năng, ngày 18/12/2018 Công ty đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các vị quản lý, như sau:

1. Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lương Văn Đạt (1979) - Thạc sỹ Quản lý Kinh tế/ Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

2. Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Quý Ngọc (1983) - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch

3. Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Bình (1982) - Kỹ sư Xây dựng DD&CN giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1

4. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Ánh (1977) - Kỹ sư Xây dựng DD&CN giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2

5. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Quang (1979) - Kỹ sư Xây dựng DD&CN giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 3

Công ty mong các cán bộ được bổ nhiệm phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần xây dựng và phát triển công ty.

Ảnh Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty chụp ảnh cùng các cán bộ mới bổ nhiệm