THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Hiện nay, để phát triển bền vững, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp hạn chế những rủi ro, gian lận và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, ngày 05/3/2020, Hội đồng Quản trị công ty đã quyết định thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ, đây là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Điều hành, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động kiểm soát nội bộ thông qua việc dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tài sản, vốn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Công ty.

Cùng ngày, công ty tổ chức trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Văn Đạt - Thạc sỹ Quản lý Kinh tế/ Cử nhân Kinh tế nay giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ công ty.