CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 23 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 29/4/2022, tại Hội trường Tòa nhà Hado North Building - 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty CP Hà Đô 23 đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022. 

Tại đại hội, các cổ đông đã được thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát. Đại hội cũng nhận được sự nhất trí cao của cổ đông về các nội dung tờ trình.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 được đề ra với doanh thu: 366,756 tỷ đồng, lợi nhuận là 6,703 tỷ đồng. Năm 2022 là năm tập trung công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng tổ chức công trường mang tính ổn định, bền vững, nâng cao tính kiểm soát hiệu quả và quản trị rủi ro kiên định chiến lược chuyển hướng một phần sang đầu tư dự án.

Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT. Trình Đại hội báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

Một số hình ảnh của Đại hội: